Hladnovská 35, Slezská Ostrava, 710 00
Tel.: +420 596 241 073

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyková škola Hladnov s právem pořádá základní SJZ v jarním, u angličtiny navíc i v podzimním termínu. Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 30. září. Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. O plánovaných termínech konání SJZ jednotlivých jazyků se informujte na webových stránkách školy www.hladnov.info

Cena základní SJZ je 3500,- Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500,- Kč.

Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.

Pro přípravu na zkoušku nabízíme možnost zakoupení cvičné sady v kanceláři jazykové školy.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

  1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600–800 slov
  2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
  3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5–6 minut
  4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

  1. schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
  2. dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů: Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč. Konverzační témata k ústní zkoušce naleznete na www.hladnov.info.

Kalendář akcí

Listopad 2019
po út st čt so ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30

Náhodné foto

obr10-small.jpg
obr4-small.jpg